Vilkår og betingelser for Akari AS

Oppdatert: 10.3.2018

GENERELLE BESTEMMELSER

Disse betingelsene skal være gjeldende ved alt salg og alle leveranser fra Akari AS (heretter kalt Akari). Betingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt. Det er kundens ansvar å til enhver tid sjekke Akari sine betingelser ved kjøp av tjenester fra Akari.

 

TILBUD OG GYLDIGHET

Prisene er gyldig i en måned fra tilbudsdato, men aldri utover inneværende kalenderår. Dette gjelder dersom ikke annet er oppgitt.
Alle priser er i NOK eks. mva, der ikke annet er spesifisert. Alle priser forutsetter tilbudets totale kvantum i en leveranse dersom ikke annet er spesifisert. Abonnementer gjelder i utgangspunktet for minimum 12 måneder og fornyes automatisk. Det skal alltid foreligge skriftlig avtale med kunden. Der hvor det ikke foreligger skriftlig avtale, gjelder disse betingelsene.

 

PRISER OG PODUKTINFORMASJON

Prisene vil justeres iht. konsumprisindeksen, 1. mars hvert år (Bulletin statistisk sentralbyrå). Dersom endringer i abonnement, vil kunden bli informert i god tid før endring. Øvrige prisendringer informeres løpende i forkant av hvert oppdrag eller som en endring.

 

ORDREBEKREFTELSER

Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen eller kontrakten.

Dersom kunden vil gjøre innsigelser mot ordrebekreftelsen, må dette gjøres skriftlig, og senest klokken 12:00 neste virkedag. Dersom innsigelser ikke fremsettes innen fristen har kunden akseptert ordren. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for selger dersom disse blir gjentatt skriftlig i ordrebekreftelsen.

 

ARBEIDSUNDERLAG/MATERIELL (TEGNINGER, MALER, BILDER MM)

Kunden er selv ansvarlig for og skal skaffe tilveier den informasjonen som produktet skal presentere. Kunden skal sende over all informasjon som ønskes presentert i produktet.

Dersom kunden, innen 30 dager etter ordrebekreftelse er sendt eller kontrakt er inngått, ikke har sendt tilstrekkelig med materiell/informasjon til Akari (epost som er blitt oppgitt av Akari), vil kunden bli fakturert i henhold til ordrebekreftelse.

Forlenget frist for å sende informasjon/materiell, kan om mulig gis ved at kunden innen 7 dager før fristens utløp sender en epost og informerer om ønsket utsettelse.

 

FILFORMATER

Akari støtter de fleste filformater, men er ikke ansvarlig for å konvertere filer som ikke støttes. Kunden er ansvarlig for å undersøke med Akari om filformater før de sendes.

 

ENDRING OG ANNULERING AV TJENESTER

Abonnementer kan kun oppgraderes i avtaleperioden. Det er ikke mulig å nedgradere eller si opp abonnement i avtaleperioden, med mindre dette avtales skriftlig.

Ved endringer har selger rett til forlengelse av leveringstider.

 

UTFØRELSE

De leverte produktene utføres i henhold til ordrebekreftelse.

 

KORREKTUR

Kunden mottar alltid korrektur(er) før sluttprodukt anses levert. Kunden skal senest, innen en virkedag etter korrektur er mottatt (om ikke annet er avtalt skriftlig), gi en skriftlig tilbakemelding til Akari hvor han/hun bekrefter at produktet er godkjent, eller evt. sender med de ønskede endringene. Endringene må være konkrete og vedlagte filer må være av typen filer som godkjennes av Akari.

Dersom kunden ikke gir tilbakemelding som beskrevet over, kan Akari fakturere kunden med utgangspunkt i at produktet er levert. Dersom kunden på et senere tidspunkt kommer tilbake og ønsker endringer, kan Akari ta betalt for dette.

Dersom kunden har sendt endringer innen fristen, men ikke er fornøyd med ny korrektur, kan det gjøres videre endringer mot betaling.  Dersom det er inngått skriftlig avtale om noe annet, gjelder den skriftlige avtalen foran vilkårene over.

 

INNHOLDSANSVAR

Akari skal ikke holdes ansvarlig for innhold på hjemmesiden(e) eller andre produkter, kun presentasjonen av dette. Kunden er selv ansvarlig for at innhold er i henhold til åndsverksloven og at eventuelle tillatelser til bruk av innhold er godkjent av rettighetshaver.
(med innhold menes bilder, tekster, videoer og andre dokumenter)

En evt. tvist eller rettsak i forbindelse med opphavsrett må kunden selv føre med rettighetseier.

 

ORDRELEVERANSE

Produktet anses levert den dagen hjemmeside publiseres eller den dagen kunden mottar fullstendig(e) fil(er) av bestilt vare.

 

AVTALEPERIODE/FORNYELSE/OPPSIGELSE

Abonnementer starter å gjelde fra den første dagen i måneden hvor kunden har mottatt ordrebekreftelse, eller det er inngått kontrakt, og 3 måneder frem i tid. F. eks. hvis du har mottatt ordrebekreftelse eller skrevet kontrakt 25. desember 2017, så gjelder avtalen fra 1. desember 2017 til og med 28. februar 2018. Avtaleperioden fornyes automatisk for 3 nye måneder dersom Akari ikke har mottatt skriftlig oppsigelse fra kunden senest innen 10 uker før avtaleperioden utløper. Fornyelse skjer ved at kunden mottar ny faktura hvor den nye perioden står oppført.

Ved oppsigelse av tjenester skal kunden sende epost til Akari med kundenavn og domenenavn sammen med tjenesten(e) som skal sies opp. Kunden kan få oversikt over gjeldende abonnement og tjenester ved å ta kontakt med sin kontaktperson i Akari eller sende en henvendelse til support@akari.no.

 

OVERTAGELSE AV DOMENE OG WEBHOTEL

Akari kan, mot betaling, ta på seg flytting av eksisterende webhotell og/eller domener fra en annen registrar/leverandør til de Akari benytter. Akari utfører flyttingen for kunden, men kunden må selv ta ansvar for å ta backup og lagre informasjon kunden vil beholde. Akari garanterer ikke at all informasjon blir med i flyttingen og det er derfor viktig at kunden tar tilstrekkelig backup og lagrer den informasjonen de vil beholde hos seg selv. Dersom noe går tapt i flytteprosessen kan ikke Akari stå ansvarlig for dette.

Ved inngåelse av avtale med Akari, godtar også kunden egenerklæring og de til enhver tid gjeldende regler for registrering av .no domener fra Norid.

Egenerklæring kan leses her:
https://samtykke.norid.no/no/form1_appdecl Regelverket kan leses her:
https://www.norid.no/navnepolitikk.html.

 

BETALINGSBETINGELSER

Fakturering skjer løpende og for abonnement ved 12 måneders forskuddsbetaling dersom ikke annet er avtalt. Dersom kunden ønsker faktura per kvartal, kan dette tilbys mot et gebyr på 59,- ekstra. Ved betaling etter forfallsdato påløper purregebyr og forsinkelsesrente i henhold til gjeldende lov.

 

REKLAMASJON

Dersom det foreligger mangler eller feil som kunden først oppdager etter at produktet er levert må dette meldes til oss umiddelbart. Dersom feilen ligger hos oss, vil vi rette den innen 14 dager uten kostnad. Dersom kunden melder inn feil i leveransen senere enn 14 dager etter at produktet er levert, vil det påløpe ekstra kostnader dersom Akari skal endre dette.

 

TJENESTER

 

Webhosting

 

Omfatter tjenestene webhost small, webhost medium, webhost large og domener. Akari har kun support av disse tjenestene. Serverplass og domener driftes hos de til enhver tid gjeldende leverandører Akari kjøper inn tjenestene sine fra og kan endre seg uten at Akari informerer kunden. Akari er 1. linjesupport som inkl. telefonsupport og epost til support@akari.no hverdager mellom 08:00 – 16:00. Alle webhosting-tjenestene inkluderer blant annet backup. Akari er ansvarlig for at backup sikres minimum 7 versjoner tilbake i tid. Kunden er ansvarlig for å melde til Akari så fort noe mangler eller er feil på hjemmesiden. Support omfatter ingen endringer på hjemmeside eller domene. Dersom kunden ønsker endringer, vil Akari kunne fakturere medgått tid i henhold til de enhver gjeldende satser.

 

WordPress support

Omfatter tjenestene WordPress Small, WordPress Medium og WordPress Proff. Tjenestene inkluderer forskjellige grader av oppdatering av WordPress, Temaer og Plugin, samt support av de nevnte tjenestene. Akari er ansvarlig for å sette seg inn i, og kunne supportere kundene for de gitte tjenestene i henhold til avtalenivå. Support omfatter ingen endringer på hjemmeside eller domene. Dersom kunden ønsker endringer, vil Akari kunne fakturere medgått tid i henhold til de enhver gjeldende satser.
 

Grafisk Design & Webdesign
Alle produksjoner har fastpris eller timesats. Arbeidet starter i henhold til avtale med kunden og anses levert når kunden mottar endelig fil fra Akari.
 

Videoproduksjon
All videoproduksjon er lisensiert. Kunden kan kun benytte sluttprodukter i henhold til det som er skriftlig avtalt. Dersom ingenting er avtalt, gjelder lisens bruk i sosiale medier i Norge.
Kunden kan ikke videreselge sluttproduktet uten at dette er skriftlig avtalt med Akari. Kunden eier sluttprodukt, men det er Akari som eier råmateriale. Kunden kan benytte sluttproduktet i henhold til lisens.
Råmateriale som er benyttet i sluttproduktet kan ikke selges eller benyttes i noen andre produksjoner uten at dette er skriftlig avtalt med kunden som eier sluttproduktet. Dersom ikke annet er avtalt lastes video opp på Akaris Vimeo-konto og blir liggende der til Akari fjerner den. Videoproduksjonen anses levert den dagen kunden mottar endelig fil fra Akari eller en bekreftelse på sluttleveranse.
Foto
Alle foto tatt av Akari og Akaris fotografer eies av kunden som bestilte oppdraget, med unntak av råfiler som eies av Akari. Råfilene kan ikke videreselges eller viderebrukes uten at dette er skriftlig avtalt med kunden. Alle bilder kan publiseres på Akari sine mediekanaler eller tilhørende merkevarers mediekanaler dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Foto anses levert den dagen kunden mottar endelig(e) fil(er) fra Akari. Filer leveres normalt via DropBox, men kan også leveres på andre måter dersom det er hensiktsmessig for Akari eller kunden.

PERSONVERN

For mer informasjon om hvordan Akari håndterer personvern, se www.akari.no/personvern